LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 – THẦY THÁI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 – THẦY THÁI

Lượt xem:

SỞ GD&ĐT ĐAK LAK               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                          Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc     Cư Kuin, ngày  04  tháng 12  năm 2017   KẾ HOẠCH  DẠY HỌC VÀ CÁ NHÂN TUẦN 16 (Tuần 50) (Từ ngày: 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017) A/ DẠY HỌC Thực hiện TKB tuần 16. Khảo sát Mức độ hài lòng theo lịch của SGD. [...]
KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG NGÀY 09/12/2017

KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG NGÀY 09/12/2017

Lượt xem:

SỞ GD&ĐT ĐAK LAK TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số:    05 /KH-THPTVĐ                                       Cư Kuin, ngày 04 tháng 12 năm 2017   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI GIẢNG CẤP  TRƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QĐNDVN 22/12 VÀ NGÀY HSSV 9/1  NĂM HỌC 2017-2018   Căn cứ vào Điều lệ trường THPT; Căn cứ [...]