Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 – 2019

Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                     Độc lập  Tự do  Hạnh Phúc                                                                Cư Kuin, ngày 18 tháng 9 năm 2018   THÔNG BÁO Về việc đăng ký [...]