Bảng phân công trực nề nếp đối với sinh viên thực tập sư phạm năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC NỀ NẾP ĐỐI VỚI SINH VIÊN THỰC TẬP SƯ PHẠM

(Từ ngày 26/02/2017 đến 14/4/2017)

THỜI GIAN: BUỔI SÁNG 6h30 đến 11h30; BUỔI CHIỀU 12h30 đến 17h30.

TRỰC TRÁI BUỔI CHỦ NHIỆM

NHÓM HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN BUỔI TRỰC CHỦ NHIỆM KHỐI
1 Nguyễn Thị Bảo Châu

H’ Koen Rcâm

Đặng Nhật Trâm

 

Chiều thứ 2

 

Sáng

2  

Đoàn Duy Dũng

Y Trinh Byă

 

Chiều thứ 3

 

Sáng

3 Doãn Thị Thanh Hoa

Võ Thành Nhân

Chiều thứ 4 Sáng
4 Lê Nguyễn Thùy Trang

Y Giang Niê

Chiều thứ 5 Sáng
5 Nguyễn Văn Thanh

Bùi Thị Hiền Lương

Chiều thứ 6 Sáng
6 Vũ Lê Ngọc Anh

H’ Úc Tơr

H’ Mrưng Byă

 

Chiều thứ 7

 

Sáng

7 H’ Bé Byă

Vũ Thị Nụ

Y Lý Yên

Sáng  thứ 2  

Chiều

8 Văn Thị Phượng

Nguyễn Thị Phương Thảo

A Hảo

Sáng  thứ 3  

Chiều

9 Phan Thị Thanh Thùy

Ngô Thị Hiền

Lê Khánh Linh

 

Sáng  thứ 4

 

Chiều

10 Nguyễn Hữu Hồng Cẩm

Trần Thùy Trang

Nguyễn Thị Huyền

 

Sáng  thứ 5

 

Chiều

 

11

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Diễm

Nguyễn Thị Nhật Minh

 

Sáng  thứ 6

 

Chiều

12 Hồ Thị Ngọc Hà

Nguyễn Hoàng Bửu

Sáng  thứ 7 Chiều

                                                                                    Cư Kuin, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

                                         KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                ĐINH VĂN QUYẾT