ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4

Lượt xem:

Đọc bài viết


Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4
Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (khóa XI) đã đề ra bốn nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện, trong đó có nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Để thực hiện có hiệu quả công tác này, Nghị quyết đã nêu 5 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Dưới đây xin trao đổi một số khía cạnh góp phần triển khai thực hiện tốt giải pháp quan trọng này.1. Vì sao phải đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng? 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, luôn song hành với việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đảng viên. Không những thế, công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn phải đi trước, mở đường cho việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là đối với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp hoặc ở những thời điểm có tính bước ngoặt của cách mạng. Nhận thức được vấn đề đó, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Trong những năm thực hiện đường lối đổi mới, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã có những đóng góp hết sức quan trọng, góp phần tạo nên những thắng lợi và thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước, đưa thế và lực của nước ta ngày càng được nâng lên. Đại hội XI của Đảng khẳng định: “Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng có đổi mới. Coi trọng hơn nhiệm vụ xây dựng đạo đức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung chỉ đạo có kết quả bước đầu Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động hơn trong đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”, bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch… Đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước. Tư tưởng tích cực vẫn là xu hướng chủ đạo trong đời sống xã hội” (1).

Tuy nhiên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng còn không ít hạn chế, bất cập cả về nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành, từ đó dẫn đến những hạn chế, yếu kém, thậm chí là sự suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “Tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng còn hạn chế; thiếu sắc bén trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với sự phân hóa giàu nghèo và sự yếu kém trong quản lý, điều hành của nhiều cấp, nhiều ngành làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước” (2).

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nhấn mạnh: “Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều khi còn hình thức, chưa đủ sức động viên và thường xuyên nâng cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên” (3) và “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”(4).

Có thể khẳng định, có nhiều nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên, trong đó có nguyên nhân quan trọng là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức đảng chưa được sự quan tâm đầy đủ và chậm được đổi mới.

2. Những yêu cầu đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng hiện nay 

Để thực hiện có hiệu quả những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên với những yêu cầu cơ bản sau:

Xác định rõ mục tiêu giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

Mục tiêu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là: tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ, toàn diện về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tính cấp thiết của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xác định rõ nội dung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với với từng tổ chức đảng và đảng viên

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, bên cạnh các nội dung theo Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW ngày 19-1-2012 và Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW ngày 3-3-2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục những nội dung chủ yếu sau:

Một là, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đây là nội dung giáo dục cơ bản, nền tảng, quan trọng hàng đầu về tư tưởng chính trị đối với cán bộ, đảng viên. Nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm và đường lối của Đảng là cơ sở của sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Ngược lại, sự lạc hậu hay thiếu hiểu biết, hoặc nhận thức không đúng về lý luận chính trị sẽ tạo nên những khác biệt, lúng túng, thiếu thống nhất trong tư tưởng, nhận thức cũng như hành động thực tiễn, thậm chí gây sự hoài nghi về quan điểm, đường lối, mục tiêu của Đảng.

Hai là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ chính trị của tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định. Mục tiêu chủ yếu của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là để hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Xa rời mục tiêu này, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ không còn hiệu quả. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cấp ủy cần xác định rõ nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng đối với từng tập thể, cá nhân trong tổ chức, xác định rõ tính chính trị, tính tư tưởng trong từng nhiệm vụ. Đồng thời cấp ủy lãnh đạo phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trong địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả lao động, chất lượng sản phẩm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị là tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cấp ủy, tổ chức đảng.

Ba là, cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ hiểu biết, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đó là những nhận thức mới về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thông tin mới về vấn đề thời đại, về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lãnh đạo, quản lý…. Thực tiễn luôn vận động và phát triển theo quy luật, nếu cán bộ, đảng viên không được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao trình độ về mọi mặt, lý luận không gắn liền thực tiễn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ khô cứng, lạc hậu, nặng về giáo huấn một chiều.

Bốn là, tăng cường giáo dục những yêu cầu, chuẩn mực đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XI), tạo niềm tin trong Đảng và nhân dân. Thực hiện yêu cầu này, ở mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, ban thường vụ cấp ủy, ban lãnh đạo và đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cần chỉ đạo, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định.

Năm là, tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nếu cán bộ, đảng viên không có sự chuyển biến nào trong nhận thức và hành động thực tiễn, trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng không đạt yêu cầu. Mỗi cán bộ, đảng viên cần biến quá trình giáo dục chính trị, tư tưởng của tổ chức đảng thành quá trình tự giáo dục, tự bồi dưỡng, gắn với việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những cám dỗ tầm thường ngay trong bản thân và gia đình mình.

Đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ có hiệu quả hơn khi nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên được truyền tải bằng những hình thức, phương pháp và mức độ thích hợp.

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng cần có sự phối hợp và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, phương pháp cả trực tiếp, gián tiếp, cả nơi làm việc, học tập và nơi cư trú, từ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, tổ chức đảng đến những sinh hoạt, hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và phong trào của các đoàn thể chính trị – xã hội; gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ của các đoàn thể quần chúng… nhằm tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao nhận thức, lập trường tư tưởng chính trị, quyết tâm và thái độ chính trị tích cực cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Hai là, đổi mới hình thức, phương pháp học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng sao cho vừa nghiêm túc, vừa khoa học, hiệu quả. Để thực hiện được yêu cầu này, các cấp ủy đảng cần đổi mới thực sự cách thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng vừa chuẩn hóa, vừa đa dạng hóa, khoa học và cụ thể hóa, tránh nhận thức một cách giản đơn rằng việc phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng chỉ là thông tin một chiều những nội dung cơ bản của nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, hoặc coi tổ chức được hội nghị quán triệt nghị quyết là xong nhiệm vụ của cấp ủy. Mỗi lần học tập, quán triệt nghị quyết phải được coi là đợt sinh hoạt học tập quan trọng, là đợt sinh hoạt tư tưởng lớn đối với cán bộ, đảng viên; học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là trách nhiệm và quyền lợi của đảng viên. Chính vì vậy, mỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết phải được chuẩn bị chu đáo cả nội dung, phương pháp truyền đạt. Các cấp ủy đảng cần coi tinh thần, thái độ học tập, quán triệt nghị quyết tập trung tại chi bộ, đảng bộ là một tiêu chí đánh giá ý thức trách nhiệm, thái độ của đảng viên đối với tổ chức đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rằng qua mỗi lần học tập, quán triệt nghị quyết là dịp nâng cao nhận thức, tư tưởng, củng cố thêm niềm tin, đề cao ý thức trách nhiệm, chủ động, tự giác thực hiện nghị quyết của Đảng.

Ba là, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ sao cho thiết thực, tạo sự hứng khởi và sự tham gia tích cực của đảng viên. Sinh hoạt đảng phải đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Bên cạnh các buổi sinh hoạt thường kỳ, các đảng bộ, chi bộ cần tăng cường các hình thức sinh hoạt chuyên đề về học tập, sinh hoạt khoa học, đấu tranh tư tưởng, chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tự phê bình và phê bình, gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong từng thời điểm cụ thể. Để thực hiện được yêu cầu này, các cấp ủy cần phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của tập thể cấp ủy, đặc biệt là đồng chí bí thư. Cả về phẩm chất, trình độ, năng lực, bí thư chi bộ, đảng bộ phải là chỗ dựa tin cậy về tư tưởng chính trị và là hạt nhân công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong chi bộ, đảng bộ.

Bốn là, chú trọng làm tốt việc nêu gương những người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống… Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một tấm gương sống còn hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền” (5). Chính vì vậy, Người đã có ý kiến với Ban Tuyên huấn Trung ương về việc làm và xuất bản loại sách “Người tốt, việc tốt” để tuyên truyền, giáo dục những gương người tốt, việc tốt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực tế hiện nay cũng cho thấy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chỉ có hiệu quả thiết thực khi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu tiền phong, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn tư cách, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gần dân, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, kịp thời thông tin, giải đáp những nhu cầu chính đáng của nhân dân. Chỉ như vậy, những lời nói, những bài viết của họ mới thấm và thuyết phục được đảng viên và quần chúng. Và, cũng chỉ như vậy, mới ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, khối đoàn kết thống nhất trong Đảng được củng cố, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả chống âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của các cơ quan tuyên giáo, các nhà trường và cơ quan truyền thông đại chúng

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cần thực hiện tốt những yêu cầu sau:

Một là, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tuyên giáo các cấp, nhất là nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, học tập lý luận chính trị, quán triệt nghị quyết, biên soạn tài liệu, chất lượng đội ngũ báo cáo viên. Các cơ quan tuyên giáo của cấp ủy các cấp phải thực sự là những cơ quan hoạt động có tính chuyên nghiệp, khoa học, sắc bén, tham mưu đắc lực cho cấp ủy trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận, nhất là giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng của các học viện, nhà trường. Khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, lạc hậu về nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, gắn lý luận với thực tiễn, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục cho được tình trạng hình thức, “dong công phóng điểm”, tư tưởng đã thi là đỗ, đã “vào” thì tất phải “ra”. Đổi mới phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, làm sao để học tập lý luận chính trị trong các học viện, nhà trường trở thành nhu cầu thiết thực, là chế độ bắt buộc nhưng cũng là niềm vinh dự, tự hào đối với cán bộ, đảng viên.

Ba là, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động, hoạt động văn hóa – văn nghệ, tạo ra những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có tác dụng định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bốn là, phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực tham gia đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đưa ra ánh sáng những vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng chỉ có tác dụng khi những cái sai, cái xấu, cái ác, sự giả dối bị lên án, ngăn chặn và bị trừng trị nghiêm minh bởi pháp luật; cái đúng, cái tốt, cái thiện và cái đẹp được bảo vệ, tôn vinh và nhân rộng cả trong bộ máy Đảng, Nhà nước, các đoàn thể quần chúng và toàn xã hội.

Năm là, các chủ thể của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng, nhất là các cơ quan và cán bộ trực tiếp làm công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị phải chủ động trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thực hiện nghiêm túc những chỉ thị, quy định của Đảng về bảo vệ Đảng. Bất cứ sự chậm trễ, yếu kém và thụ động nào trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận đều làm giảm chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng. Những tác phẩm, những công trình, bài viết của các tập thể, cá nhân có tính chiến đấu cao, có sức thuyết phục và ảnh hưởng tích cực phải được ghi nhận như những thành tích, chiến công, đóp góp trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận.

Phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị tham gia xây dựng Đảng, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với các thành viên của tổ chức

Là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng phải được tiến hành trong các tổ chức thành viên của hệ thống chính trị.

Để phát huy tốt vai trò của các tổ chức này tham gia xây dựng Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp cần xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo chính quyền, ban chấp hành của các đoàn thể trong việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống tổ chức của mình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cơ quan chính quyền, nhất là người đứng đầu và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần chủ động, tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Xây dựng bộ máy nhà nước các cấp trong sạch, vững mạnh, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bản thân các cán bộ chủ chốt của chính quyền các cấp cần gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái, biến chất, tham nhũng, tiêu cực.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tích cực tham gia xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tham gia đóng góp ý kiến phê bình tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin, lập trường, tư tưởng chính trị của quần chúng nhân dân với Đảng là cơ sở chính trị, xã hội quan trọng bảo đảm cho sự vững vàng của Đảng và chế độ ta./.

———————

(1) (2) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. CTQG, H, 2011, tr.161-162, 173.

(3) (4) ĐCSVN: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Nxb. CTQG, H, 2012, tr. 25, 22.

(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 2000, t.1, tr. 263.

Nguồn tin: BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG