Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017- 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chi tiết tải file đính kèm

https://drive.google.com/open?id=1KA8-sHojHh1v20I4aMG9gRmSOqvve0CetfJHuz0q1w8

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  1. Chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (được phê duyệt theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
  2. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1210/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 31/8/2017 của Giám đốc Sở GDĐT về việc hoàn thiện triển khai xây dựng, nâng cấp và kết nối hệ thống Cổng, Trang thông tin điện tử cho Ngành. Cụ thể là: tập trung xây dựng hệ thống thông tin kết nối liên thông giữa Sở với các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục thông qua Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo; xây dựng và đưa vào sử dụng thống nhất toàn ngành các cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; triển khai hệ thống phần mềm quản lý trong các trường học; triển khai hệ thống hội nghị truyền hình, tập huấn qua mạng phục vụ toàn ngành; tăng cường áp dụng phương thức tuyển sinh đầu cấp học qua mạng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
  3. Tăng cường sử dụng sổ điện tử trong nhà trường; tập trung xây dựng và  khai thác sử dụng có hiệu quả kho bài giảng e-learning, kho học liệu số của ngành phục vụ nhu cầu tự học của người học và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy, học; Xây dựng mô hình ứng dụng CNTT trong công tác điều hành quản lý, dạy và học từ Sở GDĐT đến các Phòng Giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục, ứng dụng giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử (giải pháp giáo dục thông minh) ở những nơi có điều kiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học.                                                                                                                                  Nguồn tin: Sở GDĐT

Đưa tin: Đinh Văn Quyết