KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG NGÀY 09/12/2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD&ĐT ĐAK LAK

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC

 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:    05 /KH-THPTVĐ                                       Cư Kuin, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI GIẢNG CẤP  TRƯỜNG

CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QĐNDVN 22/12 VÀ NGÀY HSSV 9/1

 NĂM HỌC 2017-2018

 

Căn cứ vào Điều lệ trường THPT;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường THPT Việt Đức;

Căn cứ kế hoạch thao giảng năm học 2017-2018 của trường THPT Việt Đức;

Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế, trường THPT Việt Đức xây dựng kế hoạch Hội giảng cấp trường năm học 2017-2018 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA HỘI GIẢNG

1.1. Mục đích:

Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện đổi mới PPDH Chương trình giáo dục phổ thông.

Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong  nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện cho giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội giảng nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Trên cơ sở đó để chọn các giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018.

Hội giảng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục và xét tặng các danh hiệu thi đua trong năm học.

Tạo không khí thi đua sôi nổi để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước (ngày Thành lập QĐNDVN 22/12 và ngày HSSV 9/1).

1.2. Yêu cầu:

Hội giảng được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Việc tổ chức Hội giảng phải đảm bảo tác dụng khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục, tạo không khí thi đua sôi nổi trong công tác dạy và học.

  1. NỘI DUNG

2.1. Nội dung và hình thức tổ chức

Các tổ chuyên môn chuẩn bị các chuyên đề dạy học theo hướng đổi mới phương pháp dạy học (PPDH phát huy năng lực của học sinh) và bố trí các giáo viên có kinh nghiệm, được tổ cử đi dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh để thực hành giảng dạy, tất cả các thành viên trong tổ dự giờ. Sau đó, các tổ chuyên môn tổ chức họp, nhận xét góp ý rút kinh nghiệm theo mẫu chấm điểm mới đã được Sở GD và ĐT Đak Lak thống nhất theo công văn 1471/SGDĐT-GDTrH ngày 21/10/2017.

Giáo viên được phân công chủ động nhắc học sinh lớp mình chọn về nội dung cũng như thời gian Hội giảng để các em tham dự nghiêm túc.

Ban Giám hiệu dự một số tiết theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2.2. Thời gian tổ chức:

            – Tiết 3 và tiết 4 sáng thứ 7 ngày 09 tháng 12 năm 2017.

– Nếu các tổ chuyên môn thực hiện giảng dạy cho khối 10 cần chuẩn bị lên kế hoạch và nhắc học sinh đi học vào sáng thứ 7 theo lịch.

– Tổ trưởng đăng ký các tiết Hội giảng cho thầy Thái chậm nhất 16 giờ 00 thứ 5 ngày 07 tháng 12 năm 2017.

Trên đây là Kế hoạch Hội giảng chào mừng ngày Thành lập QĐNDVN 22/12 VÀ ngày HSSV 9/1của trường THPT Việt Đức. Đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên và học sinh nghiêm túc thực hiện.

 Nơi nhận:

– Hiệu trưởng (để b/c);

– Các PHT (để biết, chỉ đạo);

– Tổ chuyên môn (để t/hiện);

– Lưu VT.

 

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

HOÀNG VĂN THÁI