Kế hoạch tuần 17 – Thầy Thái

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD&ĐT ĐAK LAK             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                          Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

 

  Cư Kuin, ngày  11  tháng 12  năm 2017

 

KẾ HOẠCH  DẠY HỌC VÀ CÁ NHÂN TUẦN 17 (Tuần 51)

(Từ ngày: 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017)

A/ DẠY HỌC

  • Thực hiện TKB tuần 17.
  • Hội nghị Thi đua – Khen thưởng.
  • Tổng kết Hội giảng.
  • Họp theo lịch

 

B/ CÁ NHÂN

1/ Nội dung trọng tâm:

  • Tổng kết Hội giảng.
  • Công tác kiểm tra nội bộ trường học.
  • Dạy lớp 11A9.

2/ Lịch cụ thể:

 

Thứ (ngày) Sáng Chiều Chi chú
2

11/12/2017

Chào cờ, tuyên truyền về lối sống

Dạy lớp 11A9

Chào cờ, tuyên truyền về lối sống

 

 
3

12/12/2017

Theo dõi dạy học

Lập DS thi HKI khối 12

Hội nghị Thi đua – Khen thưởng.  
4

13/12/2017

Theo dõi dạy học Theo dõi dạy học  
5

14/12/2017

Theo dõi dạy học

Dạy lớp 11A9

Theo dõi dạy học

 

 
6

15/12/2017

Theo dõi dạy học Theo dõi dạy học  
7

16/12/2017

Tổng kết Hội giảng Theo dõi dạy học  
CN

17/12/2017

     

 

Người lập

 

Hoàng Văn Thái