LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 – THẦY THÁI

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD&ĐT ĐAK LAK               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                          Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

 

  Cư Kuin, ngày  04  tháng 12  năm 2017

 

KẾ HOẠCH  DẠY HỌC VÀ CÁ NHÂN TUẦN 16 (Tuần 50)

(Từ ngày: 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017)

A/ DẠY HỌC

  • Thực hiện TKB tuần 16.
  • Khảo sát Mức độ hài lòng theo lịch của SGD.
  • Dự giờ thăm lớp theo đăng ký thao giảng và Hội giảng.
  • Họp theo lịch

 

B/ CÁ NHÂN

1/ Nội dung trọng tâm:

  • Lên kế hoạch và thực hiện Hội giảng.
  • Công tác kiểm tra nội bộ trường học.
  • Dạy lớp 11A9.

2/ Lịch cụ thể:

 

Thứ (ngày) Sáng Chiều Chi chú
2

04/12/2017

Chào cờ, tuyên truyền về lối sống

Dạy lớp 11A9

Chào cờ, tuyên truyền về lối sống

Lên kế hoạch Hội giảng

 
3

05/12/2017

Theo dõi dạy học Kiểm tra email nội bộ  
4

06/12/2017

Theo dõi dạy học Theo dõi dạy học  
5

07/12/2017

Theo dõi dạy học

Họp Đảng ủy

Dạy lớp 11A9

Theo dõi dạy học

Họp Liên tịch

 
6

08/12/2017

Theo dõi dạy học Theo dõi dạy học  
7

09/12/2017

Dự giờ Hội giảng Họp Chi bộ  
CN

10/12/2017

     

 

Người lập

 

 

 

 

Hoàng Văn Thái