Mẫu đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các đ/c tải mẫu đính kèm về và hoàn thiện bản đăng ký, in và nộp cho Bí thư chi bộ ký xác nhận và lưu chi bộ.

tải file đính kèm/uploads/news/2017_06/bandangkychithi-05bct.2017.doc_2.docx

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC
CHI BỘ …………………………..
***
      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                  Cư Kuin, ngày 20  tháng 4  năm 2017

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
(theo Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 15 tháng 04 năm 2017 của Đảng ủy Trường THPT Việt Đức)

Họ và tên: ……………………………………….Ngày vào Đảng:………….
Chức vụ Đảng:…………………………………………………………
Chức vụ chính quyền: ………………………………………………..
Đơn vị công tác: Trường THPT Việt Đức
Chi bộ: ……………………… thuộc Đảng bộ Trường THPT Việt Đức
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.
Tôi xin đăng ký học tập nội dung cụ thể như sau:
            1. Về tư tưởng chính trị
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Phẩm chất đạo đức, lối sống
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 
(Liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và trong sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực,…)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

            4. Nội dung phấn đấu thực hiện 
1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

2. Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.
3. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, giản dị.
4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu.
5. Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tốt “tự phê bình và phê bình” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng.
6. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân.
          5. Phương hướng phấn đấu, làm theo
(phải sát với công việc của từng người)

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Trên đây là Bản đăng ký cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017.
  T/M cấp ủy chi bộ                                                                        Người đăng ký
 Bí thư
(ký và ghi rõ họ tên)

Tác giả bài viết: Th.s Văn Thành Sơn