Thông báo nộp chuyên đề dạy học và thống kê bài viết trên trường học kết nối NH 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                     Độc lập  Tự do  Hạnh Phúc

                                                                                       Cư Kuin, ngày 02 tháng 4  năm 2018

 

THÔNG BÁO NỘP CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ THỐNG KÊ BÀI VIẾT TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI, NĂM HỌC 2017-2018

 

Căn cứ vào Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng;

Căn cứ vào Công văn số 1251/SGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2017 -2018;

Để các tổ chuyên môn trong trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, nhà trường thông báo đến các tổ chuyên môn và giáo viên, các nội dung sau:

1) Giáo viên đã đăng ký chuyên đề dạy học đầu năm, nộp chuyên đề từ ngày 13/4 đến ngày 16/4/2018, gồm 01 file và 02 bản in đóng tập (Chú ý chuyên đề phải thực hiện theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá);

2) Thời gian chấm chuyên đề dự kiến 14h ngày 17/4/2018 (TTCM, TPCM sắp xếp thời gian để chấm chuyên đề);

3) Giáo viên thống kê bài viết trên trường học kết nối, theo mẫu đính kèm hoặc trên website nhà trường, gửi về cho TTCM tổng hợp báo cáo lại cho nhà trường, để BGH tổng hợp báo cáo về Sở GDĐT. Số bài: 01 bài/1 tháng/1 năm học (mỗi năm học có 09 bài, trong đó mỗi năm có ít nhất 01 CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC);

4) Đối với các tổ chuyên môn phải thực hiện xây dựng 02 chuyên đề dạy học của tổ, và đăng trên truonghocketnoi.edu.vn

5) Các thầy cô TTCM chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện đúng yêu cầu về nội dung, thời gian theo kế hoạch;

6) file đinh kèm gửi về địa chỉ Email  dinhvanquyetthptvd@gmail.com

                                                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                    ĐINH VĂN QUYẾT