Thông báo số 2 Cấu trúc đề thi năng lực hội thi giáo viên dạy giỏi Thpt, gdtx năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỘI ĐỒNG RA ĐỀ THI GVDG                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                   Đắk Lắk, ngày 14  tháng 12 năm 2017.

 

THÔNG BAO SỐ 2

CẤU TRÚC ĐỀ THI NĂNG LỰC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

THPT, GDTX NĂM HỌC 2017-2018

                                                                                                          

 1. Phần kiến thức chung : 3,0 điểm – 30 phút

Chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành

 1. a) Luật Giáo dục;
 2. b) Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TTBGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 3. c) Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT- BGDĐT;
 4. d) Công văn số 5842/BGDĐT-VP, ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông (GDPT);

đ) Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 1. e) Công văn số 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 và Công văn số 141/BGDĐT- GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên ”nghiên cứu bài học” và đánh giá giờ dạy của giáo viên;
 2. f) Công văn số 3718/BGDĐT- GDTrH, ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1215/SGDĐT-GDTrH, ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018.

* Đối với giáo viên ngành học GDTX nội dung Phần I là những văn bản tương tự đặc thù của ngành học GDTX .            

 1. Phần Kiến thức chuyên môn, năng lực sư phạm: 7,0 điểm – 90 phút
 2. a) Lý luận dạy học:

– Đổi mới phương pháp dạy học bộ môn theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

– Đổi mới phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh.

– Chuẩn kiến thức và kỹ năng của bộ môn.

Tài liệu tham khảo: Tài liệu bồi dưỡng giáo viên hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 (tài liệu bồi dưỡng thay sách); tài liệu chuẩn kiến thức, kỹ năng; tài liệu tập huấn chuyên môn hè 2017…

 1. b) Kiến thức chuyên môn về chương trình và sách giáo khoa

– Vận dụng lí luận dạy học vào nội dung cụ thể trong chương trình và sách giáo khoa.

– Hiểu biết về kiến thức chuyên môn .

– Năng lực giải bài tập và hướng dẫn cho học sinh giải bài tập.

– Thiết kế bài giảng.

 1. c) Kỹ năng thực hành bộ môn.
 2. Thời gian và hình thức thi

– Đề thi theo hình thức tự luận, dạng đề mở.

– Thời gian: 120 phút.

 

                                                                                      Ban tổ chức