Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                     Độc lập  Tự do  Hạnh Phúc

                                                               Cư Kuin, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2018 – 2019

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐCP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, tại Điều 3. Nguyên tắc thi đua “Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua”.

Để thực hiện tốt công tác thi đua năm học 2018 – 2019, nhà trường yêu cầu các tập thể, cán bộ, giáo viên thực hiện thủ tục đăng ký thi đua như sau:

  1. Cá nhân, tổ chuyên môn phải đăng ký thi đua thông qua bảng đăng ký thi đua của đơn vị theo mẫu đính kèm.
  2. Đăng ký tên đề tài SKKN hoặc chuyên đề.
  3. TTCM tổng hợp đăng ký thi đua của tổ lập, kiểm tra tên chuyên đề hoặc tên SKKN để có kế hoạch triển khai chỉ đạo thực hiện trong công tác chuyên môn.
  4. TTCM tổng hợp và gửi file excel đính kèm vể đ/c email của thầy Quyết – PHT, thời gian 25/9/2018.

                                                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                               ĐINH VĂN QUYẾT

file đính kèm