Thông báo về việc triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục (Dành cho CB, GV, NV)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 1527/BGDĐT-CNTT ngày 17/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thu thập dữ liệu đội ngũ cho CSDL toàn ngành về GDĐT;

Công văn số 756/SGDĐT-KHTC ngày 25 tháng 5 năm 2018  của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện các nội dung sau:

  1. Đối với cá nhân: Tải file đính kèm và điền đầy đủ thông tin cá nhân tất cả 53 mục theo mẫu trong Sheet1
  2. Đối với các Tổ chuyên môn: Kiểm tra thông tin các thành viên, tập hợp các file của các thành viên và lưu vào 1 file có tên FileMau-C3-GiaoVien gửi về địa chỉ email cá nhân thầy Quyết PHT;
  3. Thời gian hoàn thành: Ngày 18/9/2018 (thay cho 22/9 vì Sở y/c trước ngày 20/9/2018)
  4. File Mẫu