Trường THPT Việt Đức tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

I. Phương hướng chung
            Tiếp tục xác định rõ yêu cầu của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2017, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong toàn trường.

II. Những định hướng cụ thể

             Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện ở mọi lĩnh vực trong đời sống và hoạt động của Người. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, ngày càng đi vào cuộc sống, đạt được những hiệu quả thiết thực, thời gian tới, trường THPT Việt Đức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung thường xuyên. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2.Hai là, nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên. Gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít.

Xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu đơn vị. Đó là việc tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; luôn lắng nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân.

3.Ba là, tiếp tục nâng cao nhận thức, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải thể hiện cả trong việc lớn và việc cụ thể hằng ngày, không thể coi nhẹ hay tuyệt đối hóa một lĩnh vực nào. Đó là học về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm, thực hiện công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát của tổ chức và nhân dân. Học ở Người về phong cách tư duy, làm việc có kế hoạch, dám nghĩ, dám làm; có thái độ ứng xử đúng mực, sống cần, kiệm, liêm, chính. Với mỗi người dân, xây dựng cho mình lối sống trung thực, tăng cường kiểm soát cán bộ để cán bộ thực hành chữ “liêm”, chống chủ nghĩa cá nhân,…

4.Thứ tư là, xây dựng kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, viên chức, thực hiện phương châm “xây” đi đôi với “chống”. Phải nghiêm túc tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, viên chức, nhất là người đứng đầu. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”.

5.Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể của nhà trường.

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với một trong những trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về: dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm, sẽ tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh trong toàn trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng.

                                                    Tác giả bài viết: Đinh Văn Quyết – Phó Hiệu trưởng