TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC “TIẾP TỤC ĐƯA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 “Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên”
I. Phương hướng chung
Tiếp tục xác định rõ yêu cầu của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2013,đồng thời tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong toàn trường.
II. Những định hướng cụ thể
Tiếp tục thực hiện những công việc cụ thể được xác định trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên và của Chi ủy Chi bộ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;trong đó cần làm tốt các công việc sau
1. Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức triển khai, lãnh đạo chỉ đạo của Cấp ủy, bao gồm cả kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong Chi bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Quan tâm đúng mức tới công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn, rút kinh nghiệm để nhân rộng điển hình tiên tiến trong Nhà trường.
2. Làm tốt công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các gương tập thể, cá nhân điển hình, gắn với kỉ niệm các ngày lễ lớn, ngày thành lập Ngành, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
3. Tiếp tục tổ chức học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, sinh hoạt cơ quan và sinh hoạt của Công đoàn và Đoàn Thanh niên từ 01 đến 02 nội dung theo chuyên đề của năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt” và những năm tiếp theo để chi bộ, tổ chức đoàn thể thảo luận, liên hệ thực tế gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
4. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tự học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình của Nhà trường.
5. Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng tổ chuyên môn, nghiệp vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tác giả bài viết: Văn Quyết