Danh sách HSG, HSTT Khối 10 và 11 năm học 2017 – 2018

Danh sách HSG, HSTT Khối 10 và 11 năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

[...]
Quy chế thi đua (thay thế QĐ số 05, ngày 01/9/2014).

Quy chế thi đua (thay thế QĐ số 05, ngày 01/9/2014).

Lượt xem:

[...]
DANH SÁCH COI THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 – NĂM HỌC 2017- 2018

DANH SÁCH COI THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 – NĂM HỌC 2017- 2018

Lượt xem:

[...]
dANH SÁCH COI THI HỌC KỲ 2 KHỐI 11 – NĂM HỌC 2017-2018

dANH SÁCH COI THI HỌC KỲ 2 KHỐI 11 – NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn đánh giá xếp loại công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

Hướng dẫn đánh giá xếp loại công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

Lượt xem:

Trên cơ sở giáo viên đã xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được các tổ trưởng chuyên môn phê duyệt đầu năm học và Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của từng cá nhân trong việc vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018. Các đ/c TTCM chấm điểm theo [...]
lịch thi học kỳ 2 – khối 11 năm học 2017-2018

lịch thi học kỳ 2 – khối 11 năm học 2017-2018

Lượt xem:

[...]
lịch thi học kỳ 2 – khối 10 năm học 2017-2018

lịch thi học kỳ 2 – khối 10 năm học 2017-2018

Lượt xem:

[...]