Thời khóa biểu tuần 1, năm học 2022-2023

Thời khóa biểu tuần 1, năm học 2022-2023

Lượt xem:

Thời khóa biểu giáo viên Thời kháo biểu học sinh [...]
TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT BÀI CHO TẬP SAN GD ĐĂK LĂ K SỐ ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VN

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT BÀI CHO TẬP SAN GD ĐĂK LĂ K SỐ ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VN

Lượt xem:

UBND TỈNH ĐẮK LẮK SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /SGDĐT-VP V/v tham gia viết bài cho Tập san Giáo dục Đắk Lắk số đặc biệt kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Đắk Lắk, ngày tháng 8 năm 2022 Kính gửi: – Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; – [...]
TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN LUẬT THÁNG 5, 6, 7 NĂM 2022

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN LUẬT THÁNG 5, 6, 7 NĂM 2022

Lượt xem:

[...]