Bộ GD và ĐT công bố danh sách các loại máy tính được đưa vào phòng thi.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đề nghị các thầy cô nhắc học sinh xem để thực hiện đúng yêu cầu của Bộ!