TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT BÀI CHO TẬP SAN GD ĐĂK LĂ K SỐ ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VN

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT BÀI CHO TẬP SAN GD ĐĂK LĂ K SỐ ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VN

Lượt xem:

UBND TỈNH ĐẮK LẮK SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /SGDĐT-VP V/v tham gia viết bài cho Tập san Giáo dục Đắk Lắk số đặc biệt kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Đắk Lắk, ngày tháng 8 năm 2022 Kính gửi: – Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; – [...]
TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN LUẬT THÁNG 5, 6, 7 NĂM 2022

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN LUẬT THÁNG 5, 6, 7 NĂM 2022

Lượt xem:

[...]
TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 2022

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 2022

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 3123 »