Th.s Văn Thành Sơn
 • Th.s Văn Thành Sơn
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư Đảng bộ, Hiệu Trưởng
 • 0905213029
 • thaysonvd@gmail.com
 • Lý luận chính trị: Cao cấp. Lĩnh vực công tác: Xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường; quản lí nhân sự. Quản lí tài chính, phối hợp với Công đoàn chăm lo đời sống vật chất-tinh thần cho CB-GV-NV; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CB-GV-NV và học sinh; thực hiện Quy chế dân chủ trường học. Chủ tịch các Hội đồng của trường: Hội đồng Thi đua-Khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng khoa học; Hội đồng xét nâng lương và một số hội đồng khác. Phụ trách công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra nội bộ trường học, kí xác nhận học bạ và kí chuyển trường cho học sinh; Chủ tài khoản; Phụ trách các Tổ: Hành chính, Khảo thí, Giám thị.
Th.s Đinh Văn Quyết
 • Th.s Đinh Văn Quyết
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư CBVP, P. Hiệu trưởng
 • 091543777
 • Lý luận chính trị: Cao cấp. Lĩnh vực công tác: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác “Kiểm tra nội bộ trường học”, “Trường học kết nối” và "Cơ sở dữ liệu ngành". Công tác nghiên cứu khoa học trong giáo viên và học sinh (phụ trách học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm, bồi dưỡng thường xuyên), quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, quản lý Website của trường. Triển khai các cuộc vận động, các phong trào của ngành và xã hội. Các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động ngoại khóa và các hoạt động giáo dục. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học. Công tác quản lí nề nếp học sinh, giáo dục đạo đức học sinh. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho nhà trường. Phó chủ tịch Hội đồng Khen thưởng- Kỷ luật học sinh và ủy viên các hội đồng khác. Theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ: Toán, Thể dục-GDQP. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Th.s Hoàng Văn Thái
 • Th.s Hoàng Văn Thái
 • Ban Giám Hiệu
 • P. Bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng
 • 0935556702
 • hoangvanthaivd@gmail.com
 • Lĩnh vực công tác: Phân công và theo dõi dạy-học trong nhà trường. Quản lý dạy thêm- học thêm trong và ngoài nhà trường. Công tác Thi đua-Khen thưởng trong CB-GV-NV. Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng kỷ luật CB-GV-NV; Hội đồng xét tặng học bổng, khen thưởng học sinh và ủy viên các hội đồng khác. Theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ: Lí-KTCN, Hóa học, Sinh-KTNN. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Th.s Nguyễn Thị Bích Nguyệt
 • Th.s Nguyễn Thị Bích Nguyệt
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0905051276
 • 76bichnguyet@gmail.com
 • Lĩnh vực công tác: Xây dựng kế hoạch triển khai, sử dụng có hiệu quả CSVC,TBDH; kiểm tra, bảo quản CSVC, TBDH. Công tác GDQP, hướng nghiệp, dạy nghề và Pháp chế. Quản lý nề nếp và kỷ luật lao động CB-NV-GV. Công tác thư viện, phòng bộ môn, phòng truyền thống. Công tác bảo vệ, an ninh trường học, xây dựng môi trường cảnh quan nhà trường. Là Phó trưởng ban các Ban chỉ đạo của trường; phó chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng và các hội đồng khác. Theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ: Ngữ văn, Sử-GDCD, Địa lí, Ngoại ngữ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.