TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT BÀI CHO TẬP SAN GD ĐĂK LĂ K SỐ ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VN

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /SGDĐT-VP
V/v tham gia viết bài cho Tập san
Giáo dục Đắk Lắk số đặc biệt kỷ niệm
40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Đắk Lắk, ngày tháng 8 năm 2022
Kính gửi:
– Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh;
– Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT;
– Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT;
– Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
– Các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố .
Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-SGDĐT ngày 13/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022),
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức biên soạn, phát hành Tập san Giáo dục Đắk Lắk số
đặc biệt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.
Nội dung Tập san tập trung phản ánh những kết quả, thành tích nổi bật mà toàn ngành
GDĐT tỉnh đã nỗ lực vượt khó để triển khai thực hiện đổi mới GDĐT theo tinh thần Nghị
quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; những giải pháp, việc làm thiết
thực để hoàn thành “nhiệm vụ kép” trong năm học 2021-2022; triển khai thực hiện các nhiệm
vụ năm học 2022-2023; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam;
chia sẻ những kinh nghiệm trong giáo dục, dạy học; giới thiệu, biểu dương những gương sáng
điển hình trong các phong trào thi đua; giới thiệu các tác phẩm thơ, văn, âm nhạc, hội họa của
nhà giáo,
Để Tập san Giáo dục Đắk Lắk tỉnh trở thành cầu nối cung cấp, phản ánh thông tin về
hoạt động của toàn ngành; đồng thời bổ sung thêm tư liệu từ thực tiễn cho đội ngũ cán bộ quản
lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên và HSSV trong thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học
2022-2023 và những năm tiếp theo, Sở GDĐT đề nghị Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục
tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học triển khai một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên tham gia
viết bài cho Tập san Giáo dục Đắk Lắk số đặc biệt, cụ thể:
– Đối với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh: phối hợp Sở GDĐT viết bài tuyên truyền về
các hoạt động nổi bật của Công đoàn ngành trong thời gian qua.
– Mỗi phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT: có ít nhất 01 bài
– Các phòng GDĐT: trên cơ sở số bài viết của các đơn vị, trường học trên địa bàn,
Trưởng phòng GDĐT phân công bộ phận Truyền thông tổ chức biên tập, sơ loại, lựa chọn từ
3 đến 5 bài viết đạt chất lượng để gửi về Sở GDĐT. Ngoài ra, mỗi phòng GDĐT biên tập ít
nhất 2 tin vắn (mỗi tin không quá 150 chữ) phản ánh các hoạt động của ngành GDĐT địa
phương chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
– Các đơn vị trực thuộc, : Thủ trưởng đơn vị tổ chức biên tập, lựa chọn 1 bài viết đạt
chất lượng để gửi về Sở GDĐT.
2. Quy định về file bài viết và hình ảnh
Mỗi bài viết không quá 1.600 chữ, được tạo thành 1 folder riêng với các tệp, gồm: bài
viết trên word (font: Times New Roman, cỡ chữ: 14; in đậm tiêu đề chính và các tiêu đề phụ;
chú thích hình ảnh có nguồn rõ ràng; ở cuối bài, ghi đầy đủ tên tác giả, đơn vị công tác, số
điện thoại và Email của tác giả); các hình ảnh của bài viết (không quá 3 hình cho 1 bài, hình
phải đặt ở chế độ HD, không chèn trong word mà đánh số ký hiệu theo quy định); tư liệu
chứng minh tính pháp lí của bài viết (ghi âm, ghi hình, văn bản … nếu có).
Tất cả các tệp đều lưu không dấu và đánh dấu ký hiệu theo quy định: ví dụ folder: TAP
SAN_THPT Lak, chứa: bài viết trên word Truong vung kho giao vien khong ngai kho; Hình:
A1- Truong vung kho giao vien khong ngai kho, A2- Truong vung kho giao vien khong ngai
kho …; Tu lieu minh chung (nếu có).
3. Thời gian, nơi nhận bài viết
– Bài viết sau khi đã biên tập, sơ loại, gửi về Ban Biên tập (qua địa chỉ Email
ngvdat0209@gmail.com của đồng chí Nguyễn Văn Đạt, chuyên viên Văn phòng, điện thoại:
0942089579)
– Thời hạn gửi bài cho Tập san Giáo dục số đặc biệt: trước ngày 25/9/2022.
Ban Biên tập sẽ tổ chức thẩm định, lựa chọn các bài viết có chất lượng để đăng Tập san
Giáo dục số đặc biệt; các bài viết có chất lượng khác sẽ được chọn đăng trên Cổng thông tin
điện tử của Sở GDĐT tại địa chỉ: gddt.daklak.gov.vn.
Nhận được Công văn này, đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh phối hợp; các đơn
vị tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
– Như trên (để thực hiện);
– Lãnh đạo Sở GDĐT (để chỉ đạo);
– Các phòng CMNV Sở (để thực hiện);
– Lưu: VT, VP.
GIÁM ĐỐC
Phạm Đăng Khoa