Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
Số: 1779 /SGDĐT- CTTT

V/v triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” và cuộc thi “Giao thông học đường”.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
           Đắk Lắk, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

– Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

– Các trường THPT, các trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

Thực hiện công văn số 5386/BGDĐT-GDTrH ngày 15/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2017 – 2018 (có công văn kèm theo);

Thực hiện công văn số 5855/BGDĐT-GDTCHSSV ngày 12/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động hưởng ứng cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017 – 2018;

Thực hiện công văn số 130/BATGT-VP ngày 07/12/2017 của Ban An toàn giao thông về việc tổ chức phát động  triển khai cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017 – 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

  1. Nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức các cuộc thi; tổ chức phát động, hướng dẫn học sinh và giáo viên tham gia đúng đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban An toàn giao thông Quốc gia (có văn bản kèm theo).
  2. Đối với cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, các trường nhận và niêm phong bài thi, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng Chính trị tư tưởng) chậm nhất ngày 10/01/2018 để Sở tổng hợp, gửi Ban Tổ chức cuộc thi.
  3. Đối với cuộc thi “Giao thông học đường”, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi các cấp tại đơn vị; bố trí thời gian, cơ sở vật chất của nhà trường để học sinh có cơ hội tham gia cuộc thi. Báo cáo kết quả tham gia gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua email nội bộ phòng Chính trị tư tưởng.

Mọi chi tiết liên hệ ông Võ Minh Tuấn, Chuyên viên phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: 0919201089. Nhận được công văn yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:

Như kính gửi;

– Vụ GDTrH – Bộ GDĐT;

– BATGT tỉnh;

– Phòng CSGT – CAT;

– Lãnh đạo Sở;

– Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Thái Văn Tài

Đề thi dành cho giáo viên:

Đề thi dành cho học sinh: