Lịch lao động các lớp khối 12

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG KHỐI 12 – TUẦN 21

(Từ ngày 8 đến 13 tháng 01/2018)

 

 

LỚP Phân công khu vực lao động Công việc Thời gian Phần theo dõi lao động     Ghi chú
12A11  

Hàng cây trước cổng trường, phía bên phải (từ cổng chào lô 20 đến cổng trường)

Nhặt, quét, hốt, đốt rác, xẩy cỏ, quét vôi(1m từ mặt đất) Hoàn thành trước 15h, thứ 7

(13/1/2017)

12A7 Sân chính Nhặt, quét, hốt, đốt rác, xẩy cỏ, quét vôi(1m từ mặt đất) Hoàn thành trước 15h, thứ 7

(13/1/2017)

12A8 Hàng cây trước cổng trường, phía bên trái (từ cổng trường đến hết cổng phụ khu thể chất) Nhặt, quét, hốt, đốt rác, xẩy cỏ, quét vôi(1m từ mặt đất) Hoàn thành trước 15h, thứ 7

(13/1/2017)

12A4  

Dọc nhà xe giáo viên, học sinh

Nhặt, quét, hốt, đốt rác, xẩy cỏ, quét vôi(1m từ mặt đất) Hoàn thành trước 15h, thứ 7

(13/1/2017)

12A5  

Khu giáo dục thể chất, từ dãy nhà B(trừ dãy xà cừ)

Nhặt, quét, hốt, đốt rác, xẩy cỏ, quét vôi(1m từ mặt đất) Hoàn thành trước 15h, thứ 7

(13/1/2017)

12A6  

Khu hoa viên

Nhặt, quét, hốt, đốt rác, xẩy cỏ, quét vôi(1m từ mặt đất) Hoàn thành trước 15h, thứ 7

(13/1/2017)

12A12  

Hàng xà cừ dọc sân nhảy xa(cổng phụ)

Nhặt, quét, hốt, đốt rác, xẩy cỏ, quét vôi(1m từ mặt đất) Hoàn thành trước 15h, thứ 7

(13/1/2017)

 

 

Lưu ý:

– GVCN phân công các học sinh không tham gia ngoại khóa đi lạo động và huớng dẫn học sinh lao động.

– Xong việc, báo lại Đoàn trường kiểm tra, xác nhận.

– Các lớp chưa có trong danh sách sẽ bố trí vào tuần sau.

( Nếu không báo lại xem như chưa thực hiện lao động)

 

Cư Kuin, ngày 11  tháng 1  năm 2018

BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

 

 

 

Dương Thành Long