Phân công Thực tập sư phạm năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢNG PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC THỰC TẬP SƯ PHẠM

(Từ ngày 26/2/2018 đến 14/4/ 2018)

 

STT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN GHI CHÚ
1 Dương Thị Hoàng Mỹ 11A03 Nguyễn Thị Bảo Châu
H’ Koen Rcâm
2 Bùi Thị Kim Oanh 11A04 Đoàn Duy Dũng
Y Trinh Byă
3 Ngô Thị Giang 11A06 Doãn Thị Thanh Hoa
Võ Thành Nhân
4 Lê Thị Cẩm Tú 11A09 Triệu Thị Yên
Y Giang Niê
5 Phạm Thị Hoàng Nga 11A10 Nguyễn Văn Thanh
Bùi Thị Hiền Lương
6 Nguyễn Thị Thái 11A11 Vũ Lê Ngọc Anh
H’ Úc Tơr
7 Đậu Nguyễn Thanh Nhàn 11A12 Đặng Nhật Trâm
H’ Mrưng Byă
8 Đinh Mai Sương 10A01 H’ Bé Byă
Vũ Thị Nụ
9 Nguyễn Thị Hoài Thu 10A02 Văn Thị Phượng
A Hảo
10 Nguyễn Thị Hoa 10A03 Phan Thị Thanh Thùy
Ngô Thị Hiền
11 Lê Thị Mai 10A07 Trần Thùy Trang

Nguyễn Thị Huyền

12 Nguyễn Thị Phúc 10A08 Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Nhật Minh
13 Trần Thị Thu Hương 10A09 Hồ Thị Ngọc Hà
Nguyễn Hoàng Bửu
14 Nguyễn Thị Kim Hương 10A10 Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Diễm
15 Đặng Thị Phương Thảo 10A11

 

Y Lý Yên
Lê Khánh Linh

                                                                                    Cư Kuin, ngày 05 tháng 02 năm 2018

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                    ThS.Văn Thành Sơn

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢNG PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN THỰC TẬP SƯ PHẠM

(Từ ngày 26/2/2018 đến 14/4/ 2018)

 

STT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN DẠY MÔN HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN GHI CHÚ
1 Nguyễn Tấn Cung Toán Nguyễn Thị Bảo Châu
2 Nguyễn Quang Sâm Toán Doãn Thị Thanh Hoa
3 Võ Đức Thịnh Toán Hồ Thị Ngọc Hà
4 Trần Thị Diệu Hồng Toán Bùi Thị Hiền Lương
5 Võ Đức Tân Vật lí Vũ Lê Ngọc Anh
6 Đinh Mai Sương Vật lí Văn Thị Phượng
7 Nguyễn Kim Doanh Vật lí A Hảo
8 Nguyễn Ngọc Dũng Sinh học Đoàn Duy Dũng
9 Nguyễn Văn Dũng Sinh học Y Lý Yên
10 Nguyễn Thị Hằng Nga Sinh học H’ Bé Byă
11 Nguyễn Thị Tố Hằng Ngữ văn Vũ Thị Nụ
12 Nguyễn Thị Kim Hương Ngữ văn Lê Khánh Linh
13 Đỗ Thị Mai Hương Ngữ văn Nguyễn Thị Thanh
14 Bùi Thị Thủy Ngữ văn Nguyễn Thị Diễm
15 Nguyễn Thị Tuyết Ngữ văn Triệu Thị Yên
16 Trần Khắc Toàn GD Thể chất Nguyễn Văn Thanh
17 Đặng Quốc Quyết GD Thể chất Nguyễn Hoàng Bửu
18 Nguyễn Thị Hoa GD Thể chất Võ Thành Nhân
19 Nguyễn Thị Bích Ngọc Anh văn Nguyễn Thị Phương Thảo
20 Huỳnh Thị Kim Dung Anh văn Nguyễn Thị Nhật Minh
21 Nguyễn Thị Hồng Phượng Anh văn Nguyễn Thị Huyên
22 Nguyễn Thị Khoa Anh văn Đặng Nhật Trâm
23

 

Trần Thị Thanh Huyền GD chính trị

GD chính trị

H’ Mrưng Byă
Y Giang Niê
24 H’ Hồng Lí GD chính trị

GD chính trị

Y Trinh Byă
Ngô Thị Hiền
25 Lê Thị Hà Lan GD chính trị

GD chính trị

H’ Úc Tơr
H’ Koen Rcâm
26 Nguyễn Văn Phước Hoắ học Trần Thùy Trang
27 Phạm Duy Khánh Hoắ học Phan Thị Thanh Thùy  

 

 


Cư Kuin, ngày 05 tháng 02 năm 2018

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                     ThS.Văn Thành Sơn