Thông báo của ban tổ chức kì thi Olympic truyền thống 10-3 tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND TỈNH ĐẮK LẮK                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 27 tháng  02 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC

 KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 10-3 TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2018

 

 

Ngày 23 tháng 2 năm 2018, Ban tổ chức Kì thi Olympic truyền thống 10-3 tỉnh Đắk Lắk năm 2018 đã có phiên họp đầu tiên và đưa ra kết luận như sau:

  1. Thời gian tổ chức:

Kì thi Olympic truyền thống 10-3 tỉnh Đắk Lắk năm 2018 được tổ chức vào 03 ngày, cụ thể ngày 08 (thứ Năm), 09 (thứ Sáu), 10 (thứ Bảy) tháng 3 năm 2018.

– Ngày 08/3 (thứ Năm): vào lúc 8h Ban tổ chức đón tiếp các đoàn làm các thủ tục, phát phiếu báo danh, bốc thăm giáo viên ra đề thi. Hội đồng ra đề được cách ly, làm việc.

– Ngày 09/3 (thứ Sáu):

+ Buổi sáng: Khai mạc kì thi, coi thi;

+ Buổi chiều: Chấm thi; Hội thảo chuyên môn của giáo viên (kế hoạch riêng); hoạt động ngoại khoá của học sinh (kế hoạch riêng).

– Ngày 10/3 (thứ Bảy): Buổi sáng 8h00 phút, Lễ bế mạc và trao giải.

Đề nghị các đơn vị cử trưởng đoàn tham gia thực hiện theo lịch làm việc trên, đồng thời các giáo viên được cử tham gia hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi chuẩn bị tâm thế tốt nhất để tham gia Kì thi khi được điều động.

  1. Công tác chuẩn bị và tham gia của đơn vị đăng cai và các trường trung học phổ thông

2.1. Đơn vị đăng cai

Năm 2018, đơn vị đăng cai Trường THPT Chuyên Nguyễn Du đã thực hiện tốt các khâu, các bước để tổ chức tốt Kì thi Olympic truyền thống 10-3 tỉnh Đắk Lắk năm 2018. Đề nghị Trường THPT Chuyên Nguyễn Du tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Điều lệ theo yêu cầu của Ban tổ chức.

2.2. Các đơn vị tham gia

Năm 2018, có 54 trường THPT và phổ thông có nhiều cấp học tham gia với 1944 học sinh của 2 khối lớp 10 và lớp 11. So với năm 2017 tăng 155 học sinh, tăng 03 đơn vị tham gia. Tuy nhiên, có 02 trường THPT không tham gia Kì thi đó là Trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Krông Năng và Trường THPT Nguyễn Thái Bình, huyện Ea Kar. Ban Tổ chức nghiêm khắc phê bình 02 trường THPT trên và yêu cầu lãnh đạo nhà trường giải trình nguyên nhân không tham gia Kì thi.

  1. Tham gia hoạt động chuyên môn của giáo viên

Đồng thời với công tác chấm thi, hoạt động chuyên môn của giáo viên được tổ chức với hình thức Hội thảo chuyên môn của 02 môn: Vật lí, Lịch sử. Thành phần tham gia Hội thảo gồm có lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở, báo cáo viên và 112 giáo viên cốt cán của các môn Vật lí, Lịch sử của các  trường THPT và phổ thông có nhiều cấp học. (Giáo viên tham gia Hội thảo là những giáo viên không tham gia Hội đồng chấm thi Olympic).

3.1. Thời gian và địa điểm hội thảo

– Hội thảo chung: Chiều ngày 09/3/2018, khai mạc vào lúc: 13giờ 30 phút, tại Hội trường tầng 2 nhà hiệu bộ trường THPT Chuyên Nguyễn Du.

– Hội thảo môn Vật lí và Lịch sử:

+ Hội thảo môn Vật lí: tại Giảng đường 1 Tầng 4  trường THPT Chuyên Nguyễn Du, thời gian: 15h 15 phút đến 17h00 phút;

+ Hội thảo môn Lịch sử: tại Giảng đường 2 Tầng 4 trường THPT Chuyên Nguyễn Du, thời gian: 15h 15 phút đến 17h00 phút.

3.2. Nội dung hội thảo

–  Phần chung: Thảo luận chuyên đề chung về chuyên môn; về các vấn đề dạy học theo chủ đề tích hợp, bồi dưỡng học sinh giỏi

– Phần riêng: Sau khi tham gia phần chung, các bộ môn tổ chức báo cáo và thảo luận các chuyên đề chuyên sâu.

  1. Hoạt động ngoại khoá của học sinh (Kế hoạch kèm theo)

– Thời gian: Từ lúc 14h00 đến 15h30 ngày 09/03/2018.

Trên đây là thông báo của Ban tổ chức Kì thi Olympic truyền thống 10-3 tỉnh Đắk Lắk năm 2018. Nhận được thông báo này đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai và phổ biến cho giáo viên, học sinh tham gia Kì thi được biết để thực hiện.

Nơi nhận:                                                    TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

– Ban tổ chức;                                                            (Đã kí)

– Các trường THPT;                                           THÁI VĂN TÀI

– Trường PT có nhiều cấp học;

– Lưu: VT, GDTrH.