Mẫu đăng ký danh sách thi học sinh giỏi Olympic 10.3 lần thứ III

Mẫu đăng ký danh sách thi học sinh giỏi Olympic 10.3 lần thứ III

Lượt xem:

Mẫu đăng ký danh sách thi học sinh giỏi Olympic 10.3 lần thứ III Tải file đính kèm  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN DU                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 10/KH-NDU                                               Đắk Lắk, ngày 09 tháng 11  năm 2017      KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG [...]
Danh sách học sinh khối 12-KHTN thi Học kỳ I năm học 2017-2018

Danh sách học sinh khối 12-KHTN thi Học kỳ I năm học 2017-2018

Lượt xem:

[...]
Danh sách học sinh khối 12-KHXH thi Học kỳ I năm học 2017-2018

Danh sách học sinh khối 12-KHXH thi Học kỳ I năm học 2017-2018

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 17 – Thầy Thái

Kế hoạch tuần 17 – Thầy Thái

Lượt xem:

SỞ GD&ĐT ĐAK LAK             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                          Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc     Cư Kuin, ngày  11  tháng 12  năm 2017   KẾ HOẠCH  DẠY HỌC VÀ CÁ NHÂN TUẦN 17 (Tuần 51) (Từ ngày: 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017) A/ DẠY HỌC Thực hiện TKB tuần 17. Hội nghị Thi đua – Khen thưởng. Tổng kết Hội [...]